مدیریت دانش فردی (۱)

مدیریت دانش (KM) با تولید و تبادل دانش، درون گروه هایی از افراد در چارچوب یک سازمان سروکار دارد. اگر چه افراد به عنوان دارنده، کاربر و یا تولید کننده دانش، اساسی ترین و مهم ترین عنصر مدیریت دانش هستند، اما پتانسیل ها و نیازهای یک فرد، معمولا در دایره تمرکز مدیریت دانش قرار نمی گیرد. اما هدف اصلی مدیریت دانش فردی (مدافرد)، این است که فرد و نهایتا کل سازمان، بهره ورتر باشند.مدافرد، به دنبال استفاده از شیوه ها و ابزارهایی است که توانمندی های یک فرد دانشکار را تقویت نماید. […]