بهداشت، ایمنی، محیط زیست

مدیریت دانش در ایمنی/بهداشت/محیط زیست

مثل بسیار از دیسیپلین های سازمانی، رابطه مدیریت دانش و HSE نیز قابل بررسی و تامل است. اگر مدیریت دانش را ساده تعریف کنیم، می توانیم آن را رویکردی سیستماتیک برای یادگیری سازمانی، و تولید و پیاده­سازی تجربیات و آموزه های برگزیده (Best Practice) بدانیم. اگر بخواهیم بهبود مستمر و تعالی در هر حوزه ای از عملکرد سازمان ایجاد کنیم، این رویکرد برای سازمان ما ضروری است؛ حوزه ایمنی/بهداشت و محیط زیست (HSE) هم از این امر مستثنی نیست. یادگیری از حوادث و سوانح، و همچنین به کارگیری فعالانه و سیستماتیک آموخته­ها و روش های اثبات شده HSE، در بهبود و ارتقاء فرهنگ، نظام و شاخص های HSE سازمان مؤثر است.

مدیریت دانش و HSE

در حوزه HSE، دو نوع دانش باید مورد توجه قرار گیرد؛ هر یک از این دو نوع دانش نیاز به راهکارها و رویکردهای متفاوتی دارند: […]