دانش، تنها در ذهن انسان معنی دارد؟

مکتبی که عده ای (خصوصا دانشگاهیان) به آن معتقدند؟ آیا واقعا این طور است؟ نگاه فلسفی به دانش آن را تایید می کند؛ اما آیا در عمل می توان با صرفا چنین دیدگاهی برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کرد؟

ادامه

کارگاه تبیین نحوه به کارگیری نظام جامع مدیریت دانش دفاعی

کارگاه آموزشی تبیین نحوه به کارگیری و پیاده سازی مدیریت دانش بر مبنای نظام جامع مدیریت دانش دفاعی، شنبه ۲۱ آبان ماه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار گردید. طی این کارگاه آموزشی یک روزه که با شرکت نمایندگانی از صنایع تابعه سازمان های صنایع دفاع، صنایع هوایی، صنایع دریایی، صاایران و دانشگاه مالک اشتر، و با مشاوره راهبری مهندس خشایار جهانیان برگزار گردید، کلیات، اصول و چارچوب های اجرایی نظام جامع مدیریت دانش دفاعی و روش های عملی به کارگیری آن تشریح شد.

ادامه