مدیریت دانش

دانش، تنها در ذهن انسان معنی دارد؟

مکتبی که عده ای (خصوصا دانشگاهیان) به آن معتقدند؟ آیا واقعا این طور است؟ نگاه فلسفی به دانش آن را تایید می کند؛ اما آیا در عمل می توان با صرفا چنین دیدگاهی برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کرد؟

کارگاه تبیین نحوه به کارگیری نظام جامع مدیریت دانش دفاعی

کارگاه آموزشی تبیین نحوه به کارگیری و پیاده سازی مدیریت دانش بر مبنای نظام جامع مدیریت دانش دفاعی، شنبه ۲۱ آبان ماه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار گردید. طی این کارگاه آموزشی یک روزه که با شرکت نمایندگانی از صنایع تابعه سازمان های صنایع اطلاعت بیشتر دربارهکارگاه تبیین نحوه به کارگیری نظام جامع مدیریت دانش دفاعی[…]