قطب نمای دانش

ویرایش جدید قطب نمای مدیریت دانش

مولفین قطب نمای مدیریت دانش قصد دارند ویرایش جدیدی از این کتاب را برای کاربران مختلف آن آماده نمایند؛ به این وسیله از تمامی پژوهشگران، مدیران دانش، و فعالان حوزه های مختلف کسب و کار که به شکلی از قطب نما استفاده کرده اند درخواست اطلاعت بیشتر دربارهویرایش جدید قطب نمای مدیریت دانش[…]