کمیک استریپ مدیریت دانش

کمیک استریپ مدیریت دانش (۱)

کمیک استریپ ها با ترکیبی از متون و تصاویر و با تم طنز، می توانند ابزاری مناسب برای معرفی نظام های جدید و تحول فرهنگی در سازمان ها باشند. از این پس در جعبه ابزار مدیریت دانش، هر از چندگاهی، تعدادی کمیک استریپ مدیریت دانش اطلاعت بیشتر دربارهکمیک استریپ مدیریت دانش (۱)[…]