اقتصاد نوین – اولین استقرار مدیریت دانش بانکی در کشور

استقرار و راهبری اثربخش مدیریت دانش در بخش های مختلف صنعتی، سازوکارها و ریزه کاری های تخصصی دارد که متاسفانه در کشور مغفول مانده و با کپی کاری بین صنایع مختلف، اثربخشی استقرار مدیریت دانش با توجه به مدل کسب و کار در هر صنعت به حد ناچیزی تنزل یافته است. در پی تلاش ۲ ساله اینوتکس در ایجاد متدلوژی متمایز و اثربخش برای رفع نیاز مدیریت دانش در بخش مالی، اولین استقرار مدیریت دانش در فضای بانکی کشور رقم خورده است.

ادامه

صاپا؛ برترین استقرار مدیریت دانش در کشور

صنایع الکترواپتیک صاایران (صاپا) به عنوان برترین شرکت در زمینه مدیریت دانش در کشور انتخاب شد. صاپا، یکی از چابک ترین زیرمجموعه های شرکت صاایران، که ماموریت تولید انواع سامانه های اپتیکی، لیزری، الکترونیکی، پردازش تصویر و … را بر عهده دارد با مجموعه ای متشکل از مراکز تحقیق و توسعه و صنایع متعدد، از انتهای سال ۱۳۹۰ با مشاوره و همکاری تنگاتنگ ما آغاز بع معماری و استقرار مدیریت دانش نمود. تیم پیگیر و مصمم، پشتیبانی بی دریغ مدیریت ارشد، اجرای بدون تنازل اصول و قواعد حرفه ای مدیریت دانش در قالب مشاوره های منسجم،

ادامه