پایان پروژه استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش در صنایع شیمیایی پارچین

صنایع شیمیایی پارچین در راستای اجرای برنامه های ابلاغی سازمان صنایع دفاع در زمینه مدیریت دانش اقدام به تعریف پروژه استخراج، تحقیق و مدل سازی دانش در حوزه های دانشی خود نمود. در این راستا شرکت اینوتکس به عنوان مشاور وظیفه هدایت و راهبری این اطلاعت بیشتر دربارهپایان پروژه استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش در صنایع شیمیایی پارچین[…]