تدابیر مقام محترم وزارت دفاع: استفاده از رای ون و متدلوژی ما

در پی روند استقرار مناسب و توسعه متوازن مدیریت دانش در صنایع الکترواپتیک صاایران به خصوص نرم افزار مدیریت دانش رای ون، و با توجه به بازدیدها و ارزیابی ها مختلف از جمله جایزه ملی مدیریت دانش در جلسه ای در اسفندماه ۱۳۹۱ تدابیر مقام اطلاعت بیشتر دربارهتدابیر مقام محترم وزارت دفاع: استفاده از رای ون و متدلوژی ما[…]