تدابیر مقام محترم وزارت دفاع: استفاده از رای ون و متدلوژی ما

در پی روند استقرار مناسب و توسعه متوازن مدیریت دانش در صنایع الکترواپتیک صاایران به خصوص نرم افزار مدیریت دانش رای ون، و با توجه به بازدیدها و ارزیابی ها مختلف از جمله جایزه ملی مدیریت دانش در جلسه ای در اسفندماه ۱۳۹۱ تدابیر مقام محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در حوزه مدیریت دانش به شرح ذیل اتخاذ گشته و به سازمان های مختلف دفاعی ابلاغ گردید: “نرم افزار مدیریت دانش صاپا توسط موسسه آموزشی تجقیقاتی صنایع دفاعی و سازمان ها تهیه و مورد استفاده قرار گیرد.” با توجه به این تدبیر، سازمان ها و صنایع دفاعی می

ادامه