استفاده از بصری سازی برای داده های جام جهانی ۲۰۱۴

پیش از این در چندین مطلب در مورد اهمیت و نقش بصری سازی به عنوان نقاله ای برای انتقال بهینه دانش در قالب تصاویر و نمادها صحبت کردیم؛ بصری سازی داده ها علاوه بر انتقال دانش حتی به شکلی به کشف روابط پنهان بر مبنای اطلاعت بیشتر دربارهاستفاده از بصری سازی برای داده های جام جهانی ۲۰۱۴[…]