محیط زیست به جمع مشتریان اینوتکس پیوست

با همکاری نماینده شمال، شمال شرقی شرکت اینوتکس ایران اداره حفاطت محیط زیست استان گلستان به جمع مشتریان خدمات نرم افزاری این شرکت و نرم افرار قدرتمند مدیریت دانش رای ون پیوست. از آنجا که حفظ محیط زیست یکی از موضوعاتی است که شرکت اینوتکس ایران نسبت به آن حساس است و آن را جزو مسئولیت اجتماعی خود می داند، در کنار اجرای مدیریت دانش اداره محیط زیست استان گلستان، این شرکت دو ماژول مستندات درس آموخته ها و مدیریت مستندات دانشی از ماژول های پیشرفته نرم افزار رای ون را با هدف تبادل اطلاعات درباره گونه های در حال

ادامه