استخراج و مدل سازی دانش مدیران بلندپایه دفاعی توسط اینوتکس

طی قراردادی با موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، شرکت اینوتکس ایران به عنوان مشاور و مجری استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش مدیران بلندپایه دوره های مختلف در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حال فعالیت است. این پروژه بر اساس متدلوژی استخراج، تحلیل و اطلاعت بیشتر دربارهاستخراج و مدل سازی دانش مدیران بلندپایه دفاعی توسط اینوتکس[…]