استخراج و مدل سازی دانش مدیران بلندپایه دفاعی توسط اینوتکس

طی قراردادی با موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، شرکت اینوتکس ایران به عنوان مشاور و مجری استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش مدیران بلندپایه دوره های مختلف در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حال فعالیت است. این پروژه بر اساس متدلوژی استخراج، تحلیل و مدلسازی دانش اینوتکس ایران در فرآیندهای مدیریتی، بدنه ارزشمندی از دانش مدیران مذکور را به شکلی مناسب و جذاب در قالب قابلیت های منعطف نرم افزار مدیریت دانش سازمانی رای ون برای استفاده در سطح ودجا به اشتراک خواهد گذاشت.

ادامه