اجرای پروژه مديريت دانش در شركت شهرك های صنعتی گلستان به عنوان پايلوت كشوری

خبرنامه اینترنتی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خبری به اجرای پروژه مديريت دانش در این شرکت به عنوان پايلوت كشوری از سوی شرکت اینوتکس ایران پرداخت. به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران: معاون صنایع کوچک شركت شهركهاي اطلاعت بیشتر دربارهاجرای پروژه مديريت دانش در شركت شهرك های صنعتی گلستان به عنوان پايلوت كشوری[…]