خبرگان چگونه به انتقال دانش راضی می شوند؟

سه دلیل اصلی خودداری خبرگان از انتقال دانش

از مهندسِ خبره شرکت پرسیدم آیا حاضر است دانسته های ارزشمند خود را قبل از بازنشسته شدن به افراد دیگر در شرکت بدهد؛ او خندید و گفت: چرا باید این کار رو بکنم؟ من به شرکت دِینی ندارم! ۳۵ سال از بهترین سال های عمرم اطلاعت بیشتر دربارهسه دلیل اصلی خودداری خبرگان از انتقال دانش[…]